Ons idee

een

dorpscoöperatie

In Schalkwijk en Tull in ‘t Waal is het initiatief ontstaan voor de oprichting van een Dorpscoöperatie. Deze coöperatie moet inwoners één loket bieden voor diverse diensten en welzijnsvoorzieningen. De projectgroep wilde het draagvlak voor een dergelijke coöperatie onder inwoners peilen: is er behoefte aan, zou men lid willen worden en naar welke diensten en voorzieningen is de meeste vraag?

Er is daarom een vragenlijst verspreid onder 1.100 adressen. Hierop kwamen 258 reacties. Uit te reacties blijkt dat het voor ruim negentig procent van de deelnemers aan het onderzoek belangrijk is om in het dorp te kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn voorzieningen nodig. Driekwart van de respondenten vindt een Dorpscoöperatie, één loket voor diensten en welzijnsvoorzieningen, dan ook belangrijk. Een even groot aantal is bereid lid te worden van de Dorpscoöperatie.

lees verder
dirk dekker, sjaak kok, arie van rooijen

Doel-

stelling

De activiteiten van dorpscoöperatie De Trossel zijn gericht op het bevorderen dat (kwetsbare) inwoners met plezier kunnen blijven wonen en kunnen participeren in de samenleving.

Om dit te realiseren is het belangrijk dat er zicht is op de hulpvragen die leven in het dorp en dat er vrijwilligers gekoppeld worden aan de hulp vragen. Het gaat hierbij om 'nulde lijns' zorg of welzijn. De activiteiten zijn aanvullend op de reguliere/professionele zorg en hebben daarom meestal een tijdelijk karakter.

ted van keulen

Hoe

ontstaan

Het idee van een dorpscoöperatie is in 2017 gevormd door een bijeenkomst van zogenaamde ‘sleutelpersonen’ uit het dorp. Tijdens een brainstormsessie over de bezetting van de ruimtes binnen sociaal cultureel centrum De Wiese, is een suggestie gedaan om na te denken over een zorgcoöperatie of dorpscoöperatie.

Dat idee is verder uitgewerkt binnen het bestuur van de Wiese. En het bleek toen dat zowel de geloofsgemeenschap van de Katholieke Kerk als de Hervormde kerk (Kerk en Samenleving) met vergelijkbare ideeën bezig waren. Ook de Werkgroep Senioren Schalkwijk is toen aangesloten en gezamenlijk is het plan verder ontwikkeld.

lees verder

.

wethouder jana smit trapt af

Er is informatie ingewonnen en er zijn bezoeken gebracht bij andere zorgcoöperaties. Met de gemeente Houten zijn de ideeën afgestemd en er is vervolgens een subsidieaanvraag bij Leader ingediend. Door een goede samenwerking met de gemeente kon deze subsidie snel worden toegekend. De gemeente Houten heeft hierbij als penvoerder opgetreden.

In de voorbereidingsfase zijn enquêtes gehouden, is de vereniging opgericht, zijn de vrijwilligers geworven en is het communicatieplan in werking getreden. Er is gebruik gemaakt van ondersteuning van de gemeente Houten en van de koepelorganisatie Nederland Zorgt Voor Elkaar.

lees verder

.

de naam:

de trossel

Trossel is tros, bundel staat in het boek van Piet Heijmink Liesert 'n Haonderik vol ruggemeters; Schalkwijks dialect Dat vonden wij een toepasselijke naam voor de bundeling van zorg en welzijn die wij in Schalkwijk aanbieden onder de naam De Trossel.

Het logo van De Trossel verbeeldt met zijn driehoek een gestileerde tros druiven. Binnen die trossel vinden de actviteiten plaats, de gekleurde balletjes. Met de naam erboven is duidelijk, dat het om De Trossel gaat. Er is ook een paraplu zichtbaar, die de bescherming of samenwerking symboliseert.

lees verder